Go Skate Day @ Hemming Plaza - 6.21.14 - 904 Happy Hour